Yint’ ende enganasiphelo,
Izele ngameva neengxondorha.
Kwiziyatha sisifo
Aw! Luhlaziyo kuwo amagorha!

Yindlela emxwinwa ngembonakalo ke,
Abahambi bayo bambalwa.
Ibubudenge kwabahamba kwephangaleleyo,
Noxa idyokhw’ inzima yintsikelelo kwabayo!

Isingiselephi na lendel’ imxwinwa?
Le nto abayo benyamezele?
Le nto abayo bezihluba nofele?
Ntwezihla zisenyuka okwe mbovane,
Oolwimi lungelilo ulovane !

Yini na abayo bengatshabalali?
Yini na bengaphalali?
Basuke babangabananziweyo,
Nabaphilayo phakathi kwabafileyo!

Bubomi lendlela! bubomi lendlela!
Kuyini na ukungahambi kuyo?