Akukho kuhlehla, akukho kuhlala,
Imiz’ iwile neentsana ziyakhala,
Nguqaqaqa kubomvu’ iintsimi zomile,
Inxele likaKhetsekil’Inkosi ifikile,
Izazisile kwimizi ngentla ngoPewule,
Yagqugqis’intsapho ngesaquphe.

Imbalela’ixhelelw’eXhukwan’ingenalusini,
Igqugqis’izityalo nemfuyo kwiilali yalibali,
Iqatsel’indlala yimbali ayilobali,
Ayinankond’ayinankondekazi,
Ayinakrwal’ayinamtshakazi.

Akukho kuhlehla, akukho kuhlala,
Kukud’engqinibeni lidlulil’elabadala.
Akukh’onkom’obuthongo’evuka mv’ idliwa zizagweba,
Kukud’emva kukude phambili.

Indlal’iquq’ibuyelela kugqub’iinzingo,
Lentw’indlal,ayotyhefu sisifo,
Kweminy’imiz’ifik’izinz’okwesipho.
Kwakuhlalw’iyatshel’iziv’iisekhaya,
Akukho kuhlehla, akukho kuhlala.
Imiz’iwil’iintsana ziyakhala!

Cimi! Cimi! Bhangaaaa!