Ndibambekile ndibotshw’ izandla nenyawo
Ndilugcwabev’ andizenzi nto nje,
Ndidlokoviswa liphango
Imaz’ emabel’ abhonxileyo yophusile.

Ndisindwa yidyokhwe yobom
Ndinzinyelwe yimpilo
Ndibotshw’ izandla nenyawo
Nakuluntu ndicekisekile
Isidima nokuhloniphek’ andikwazi
Indlal’ inamanyala.

Intliziy’ iphuphum’ inzondo
Imbewu yenkohlakal’ ivundile
Isidiliya sendlala sichumile
Indlala yimbewu yengcing’ ezimbi

Ndifukuza kwesimnyam’ isithokothoko
Ndibhadula kwesikabhadazi
Ndikhangel’ ukukhanya koko kuyandibaleka.
Ndiphelelwe ngamaqhinga.

Ukubhukuxa kwam kusezandleni zam
Vuk’ unxiba mandl’ akho
Gxoth’ ikati eziko
Indlal’ indicikidile
Ukukhal’ akuncedi.

Indlal’ indicikidile