Fudula ingekho imini yotata ncakasana
Mandidludle nazo ndenze lemigcana imbalwa
Ndivumele ndothule umnqwazi ndikhahlele kutata
Mandiguqe ndiphakamise ibhekile kumaxhego neenkonde zakuthi
Ndingulo tata ndinguye ndipixwe ndaxhonxwa ngo xholovane
Bandifundisa ukuziphatha ukuhlonela omdala nditsho nomphunzwana
Bamba umthetho
NeNkosi yokwandisela
Xa ndiphefumla ngotata nditsho intsika
Ngumkhombandlela
Oqukeza enjenje enjenjeya
Ebumba ekhusela
Lungavithizwa usapho
Zinkqwithela zeliphakade
Asimntu ‘thanda ukuveza abonise imiva yakhe uthado loba luyaphokokoka
Umbone encumel’ ecaleni esithi usebenzile mfowam ntombam
Maxa wambi angqokole esombela ecula ezaziwa nguye
Akulula ukuziyeka ziqengqeleke atye kweyabatwana
Kodwa kuyacaca xe dakumbile

Ulifuthe ngengubo yothando utata
Kaloku waphefumlelwa emathathenu nguMdali wakhe
Phosa ngemva kwizikhubekisi
Ndikuthanda neziphoso nobugwenxa bakho
Lonwabeleni olusuku botata
Nithandwa sithi