Zinkokheli zomthonyama ndivumeleni nam ndiphalaz’imbilili yam phezulu kwentlupheko yethu
Ndamkeleni nam ndithung’amanxeba mveliso obandlululo kwiSizwe sikaRharhabe
Ndivul’amehlo abo bashiywa bemfamekile sisehlo sangezolo ndinqunqel’egoqweni ukomeleza amakhoboka
Rhabulani ningaqweli kuba lebhekile izel’intlenge edala umnqantsa phakathi komntu, isintu kunye nobuntu
Amaqiqisholo nosengel’eziswini baxhaxhe babulala yonk’inzalelwane yeAfrika ngofulathela ububona
Kumhla ndabona kudeda ukukhanya kuhluma umva ndedwa ukhatshelwa sisimnyama kwilizwekazi iAfrika
Mandikhuphe inqawe nditshaye nditsale ibhekile ndingcamle ukuze ndifumane isiba ndiphalaze imbilili yam.

Akusahlali bantu apha kumhlaba wokhokho bethu bathwala iinyanda oomakhulu basifulathela emva kosandulela
Owu hazba kwakulamla nkosi yasiphi na isizwe xa amasiko nezithethe ephalazwa emthonjeni
Bangenile abangaphandle bahluthiswa bubuncwane bezwe lethu walamba owokuzalwa
Zizantyolo-ntyolo zegazi zigxagxaza ngethuba kuphethe omhlophe nomnyama khange ndibone mahluko tu mna
Igazi lendzalelwane zeli ligcwel’ezandleni zeenkokheli zopolitiko ndingqineleni xa ndivuthulula inyaniso yemfihlo
Ngenene nangenyaniso lebhekil’ihlela mgama kwabo banyanisekileyo ngxe kwabo bafunjathiswa ngelizwe lethu
Rhabulani madoda ngethuba bafazi nigwada ngxe kuni sizwe sakowethu inyaniso yona ngumzondo phakathi kwethu.

Nisanduvumela ndidaphule intshiya zohlohlezabo xa ithuba livumelana nabahluphekayo kwilizwekazi lamawethu
Qiqani kuze xa sihlaba sibe sikhangele kuba uNongqawuse wahlahla Indlela elumkisa ngesihogo sasemhlabeni
Phaphamani nifundze amehlo wenu phezulu apho usindiso lwenu lulele khona nisonge amanqindi nibumbane
Ndiziva ngenene nangenyaniso ndifuna ukubhodla ukuze isizwe siphile ngokomphefumlo
Ndifuna ukuxhaxha ixhwele alaxhelelwa uxamu ngamaxhego amaxumbululu ukuba lixokise isizwe sakowethu
Zizibaza’nixelel’amazibazana emgidini kuba ndigida ngentsinda badala eyaxaka umadala edad’edamini ngeny’imini
Inxele likakhetsekile lidale owona mnqantsa phakathi komntu nesintu imali ingunobangela batshabalala ubuntu tu.

Ndithi mandithi ngxe kwabo bamanxeba ankene-nkene kodwa ndiqhubela mgama elilizwe ayilola nkene-nkene
Ndikhahleleni maqhawe esizwe kuba namhlanje nonwabile nityebile ngenxa yenzame nobuncwane bezwe lethu
Inene bathengisa ilizwe lethu bathi bamele thina kodwa benzela izisu zabo nentsapho zabo
Ipolitiki bubumeme-mene obuphindeneyo namanyundululu amaxoki enkokheli ezenzela zona amaceb’ophila
Iphupha endinalo libi kakhulu mna ngoku kuba lithi nina nizele yinzondo mna ndingumzondo phakathi kwenu nonke
Madiba suyifinca lebhekile xhego lam kuba imali yothengisa esisizwe besiyenza wayitya nabanye okrebe be ANC
Ngenyaniso apho kukho umntu isintu nobuntu kulapho kufumanek’ingxingongo namahl’endenyuka obomi
Ndifuna ukuthi nqwam-nqwam jwi gram-gram jwi grum gram nqwam jwi nde tshebelele.