zitheth’iikumkani zezizwe
zithethi’nakondela
zitheth’nengcali
batheth’nabafundisi ntsapho

Zithethile nezizwe
Btheth’nanabasemagunyeni kwelilizwekazi
Nidithi bathethile nabazali
Ndithi neNkosi Yesu yongqina

Ndithi kaloku batheth;ngembeko
Ndithi mnto omtsha imbeko ibubomi
Ndithi ngaphandle kwembeko kulilize
Ngaphandle kwembeko kuphandle kuwe

Zonk’izinto zoyakhothama
Phambi kwembeko
Ndithi imbeko bubomi
Ndithi imbeko yintlonipho

Ndithi mnt’omtsha watshabalala
Ngenxa yokuswela imbeko
Ndithi mnt’omtsha waphulukana
Nemfundo ngenxa yoswela intlonipho
Ndithi bakhala abazali
Ngenxa yomntu,omtsha, oswele imbeko

Ndithi zonke izinto ziyabhanga
Phambi kwembeko
Ndithi bantu abatsha nisaya kuphendula phambi
Kwenkosi yezulu
Ngenxa yembeko, no kungcikiva , abazali!!!