Vityoo! Vityoo! Ikhwelo lityala
Lent’iyatshis’ayibambek’ishiy’izibhaxu
Libomvu njenge Langa lasekuseni
Lisavela litsho kamnandi
Uziv’uzenz’umhlobo kulo
Wakulinamathela likushiy’utakataka
Ugxwale njengo mhlolokazi
Ibengathi wavum’ukhonjwe ngesibham
Kanti yaluthando lakho kunina
Ndithetha ngeLahl’elishiy’amadod’ephukuza
Ngath’agwetyw’engena gqwetha

Abadala bath’uthand’aluboni
Indod’ifulathel’ikhaya nezalamane
Ilahla liyibambe ngefuthe
Abadala bath’ihabiy’imhiyazile
Ilahla liyagqagqanisa lileqa kowalo
Ndithetha ngomkhont’ophakathi kwethu
Ugwaz’ekhaya nakwa makhelwane
Uyagqugqis’okwenkunz’enkom’edlelweni

Umqol’uphandl’izinto zibhentsile
Isikhalo sendoda siviwa ngoomakhelwane
Lent’ithokombisil’okoMajol’inyoka yomzi
Yakuvus’intlok’any’amathole konakele
Ibenguqul’ukubhod’umlo wabantwana
Zibhokoxekil’ipokotho zendoda zijong’ezantsi
Iintlant’uzivela ngezants’urhwebel’amarhumsha

Abadala bath’engakhaliy’iyayekwa
Ndikhumbula mhla ngembeleko yakho
Yangena yaphelel’induk’ibhokhwe yayimumatha
Namhl’ungcam’inkomo yathi cwakaa!
Abadala baliqum’elonyala limanyukunyezi
Izenzo zakho ziyakuveza ziyakutyhila
Iimpawu zelikhay’awunazo
Oodadebawo baqumbile bayaqalekisa
‘Ndithetha ngeLahl’elishiy’izibhaxu
Ncincilili ncicnilili ndegeam!