Zezovuyo nemigcobo
Zezentlungu nentlupheko
Zezengxaki neenkxwaleko
Zezolonwabo noloyiko
Noko azingeweli phantsi

Iinyembezi ziyathetha
Iinyembezi ziza neempendulo
Iinyembezi ziyathuthuzela
Iinyembezi zeminyaka
Naz’ umvuzo zinawo

Iinyembezi zithwel’ usizi
Iinyembezi zithwel’ uxolo
Iinyembezi zithwel’ ubuxoki
Iinyembezi zithwel’ inkohliso
Iinyembezi zithwel’ uhanahaniso
Iinyembezi zinolwamvil’ olukhulu

Manz’ amtyuw’ababulel’ abaninzi.
Manz’ amtyuw’ abangxwelerhil’ abaninzi.
Manz’ amtyuw’ abakhohlisil’ abaninzi
Manz’amtyuw’ abalahlekisil’ abaninzi.
Manz’ amtyuw’ azingel’epheth’ ityiwa

Iinyembezi zomb’ ingcwaba
Iinyembezi zidal’ umngcwabo
Iinyembezi zibamb’ umngcwabo
Iinyembezi zibamb’ ukufa
Iinyembezi zipheth’ ukuphila
Iinyembezi!