Ikhwelo lityala mzi kaXhosa!
Simnandi ngo’chubelana, yithani ngqwadalala
Liyakhazimla liqaqambile bubuhle
Lofele yintlahl’okwentonjan’iphum’ekhusini
Ungafung’uthi lipheth’ubusi
Umtsalane wal’ukubiz’uthe qelele!
Walinamathel’utshelwe zizicheku
Any’amathol’uzawukhomb’umz’onotywala
Lihlahl’elinamev’endithetha ngalo

Abadala bath’ubuhle bekhiwane zimpethu
Intomb’izothil’icikiziw’inomkhitha
Ilizwi lakhe lithambil’okosana lusekunina
Amehl’aqaqambil’ayonelisa
Yipikok’amadod’ayagxalathelana
Mhl’umzimb’akanamkhinkq’uyabukeka
Emlonyen’umumeth’ityhefu
Intliziyo yakh’ibolil’imdaka
Igcwel’ukungcol’ukuthakatha

Inen’iliso liphandlwa lijongile
Ndandiba ndibonile kant ndilahlekile
Ndathi ndalathile kanti ndifukuzile
Ndamthanda kanti ndimphath’emanyeni
Bendisith’izoba ngumfaz’andakhel’ikhaya
Wakhabalaza waqaqa waxel’ilanga
Wandishiy’esithukuthezini yasisizungu
Ndapoxeka ndamanzi ndashiyeka ndiphacaza

Zahamb’intsuku zaqengqqelek’iveki zaphel’inyanga
Yaliqel’iminyaka kuyincindi yekhala
Ndothuke ndayowa ngumbono wethambo
Inyam’itshonile nembovan’ingafulathela
Injin’ayikho kushiyek’igobhoza
Intomb’ithwaxekile yabethek’ebomini
Seyikoleka nemolo le yeMbala
Ihlabathi limvezel’ukumila kwalo
Ungumzekelo kwisizukulwan’esiphambukayo
Inkung’ilala kwintaba ngeentaba

Isono sakhe sisemagxen’abany’abantwana
Ingqondo yam yomil’intliziy’ilihlwili
Andisathand’andithembi sisenzo sakhe
Ndibetha ndidlula njenge mvula yesichotho
Nditshayisa ndibaleke njenge moto yamasela
Ndixhamfula ndipice njenge nkunz’enja
Zizililo zizingqal’emva kwam nguye
Ndibizwa ngegqwirha ngenja nguye
Ndiphoswa yimitshato nguye

Wandilimaza wandishiya ndilidlavu
Wandikrazul’emphefumlweni wandophul’entliziyweni
Obhinqileyo kum sisiqalekiso nguye
Yingcuk’eyombeth’ufele lwegusha
Angakugqebh’olungatsitywa nayintwala
Finyez’unyaw’inzipho zingekatshoni
Ligqagq’elitsarh’amagqirha nabasezizalwen’abantwana
Ndiyamzonda ndiyamonyanya ndiyamqalekisa
Mandithi vovololo yosele!