Angeze ngazi begodi angeze ngalemuka.
Bathi indlela ibuzwa kwabaphambili.
Ngiyabuza ngiphendulani babelethi bethu.
Khuyini ifihlo, ibangelwa yini bonyana ibe khona.

Ngizindlule ngobunengi iingaba zokukhula kwami.
Kodwana ngitjho nanje ngisafihlelwa.
Ngitjhe ngalumatha ngingedwa nikhona.
Bangithundubalisa abahlakaniphileko kwathi yeke!

Kubayini bonyana ningagitjeli ukuthi kuthlogeka ngizizilele kokuthile kwepilweni na?
Bengizakwazi nini bonyana umseme uyazilelwa na?

Ngihlambisani nasi isinyama singibambile.
Rhelebhani nakhu nginesiqcitho.
Ngilaphani-ke nasi isibabo singisahlele.
Etjhuwi! Ngiyathunukala ngilimele.

Ngitjelani iqciniso bona umseme uyazilelwa.
Hlathululani nitjho bonyana umuntu wengubo uzilelwa kangaki nakhona nakutheni?
Ngilathiselani ngefihlo yokuzilwa okwenziwako.

Batjhile abanengi engibaziko.
Batjhe batjhiswa bomfelokazi ngokuya emsemeni.
Mina nginevallo ngefihlo.
Batjhe bomelela salithi, bakghora epilweni.

Batjhe, thokgho! Ngokuthloga ifundiso.
Batjhe batjha ngokuzibandakanya nabentazana abarhulule umbungu.
Kanti mina ngizakwazi nini bonyana ngelinjani
Igazi elisilaphazekileko bogogo na?