Inene ungumhlobo, umafunga’ngajiki
Wena monwabisi wentliziyo eyadandathekiswa ngabazigwagwisa
Ngothando kanti ba gcwel’inzondo

Ntonga yam endixhathisa ngayo
Ime sele umhlaba ushukuma
Msindisi wam kwi ntlungu zomhlaba
Wena owazisa uncumo kolu nxunguphalo lweminyaka

Qamata, Thixo wokhokho u Enkosi
Ukufanele ngokundinika igwiba, umhlobo ongathi ewe xa ndisenza okungalunganga
Inene yingelosi udlambulo

Inene eyam intliziyo imthandile uLutho
Kuba okuyinyaniso kum ungumhlobo
Ndakunqula seku yimfazwe ndime ndithi ndixolele uku jing’liso ngaye
Kuba eneneni kum ungumhlobo wenene