Ndithi ndakucinga emva zinqamlez’mbombo iinyembezi!
Amaxethuka esidlule kuwo andenz’valo!

Ndiman’ndizibuza ingaba bubom bam na obu?
Ndiphalala nje, aphi amawethu?
Undikhulisile singen’nto!
Sithubeleza phantsi kwamathunzi esithokothoko!
Intshaba zindijongile!
Wena usehla usenyuka okwembovane ebusika!

Ntolazi ndini!
Ndoda ndini!
Abemi bendijongile kungani na ndisithi ndoda ndini?
Ligunya nebhongo kusini na?

Ndiyangqisha, nditsha, ndingqumshela ngawe!
Mfaz’omnyama ngebala!
Ungumpondo zihlanjiwe nzwakaz’ndini enomkhitha!

Ndiyekeni mawethu!
Ndiyekeni sizwe sika-phalo