Unyawo lwakho lubalulekile
Indlela omawuyihambe ivulekile
Ezisemhlabeni zokuphazamisa endleleni yakho
Lo ndlela imfutshane iphela esithubeni
Ukanti le inde iya empumelelweni

Kakade ubomi ngumzamo
Elowo na lowo urhuqela ukuphumelela kuqala
Elowo na lowo ufuna ukuhlonitshwa kuqala
Okubalulekileyo kukujonga abahlobo aba ngabo

Ungabanaki aba ingengabo
Okubalulekileyo kukulandela intliziyo yakho
Kakade ubomi ngumzamo
Impumelelo iqala kancinci
Ukanti nentlonipho iqala kumhlonitshwa

Nceda ungazilibazisi ngezihlobo
Ngoku wawuzalwa wawuwedwa
Negama lakho lelakho wedwa
Nceda ungazibandakanyi kumasela
Nceda umkhonze uyihlo nonyoko ukuze imihla yakho yande
Nceda uzihloniphe wenze njalo nakwabanye

Ukuze mhla wanduluka kubekho amangqina ngawe
Kakade ubomi ngumzamo
Sithi sihamba sityhilile suke sikhubeke
Zenzele okuhle kodwa
Uzazi ubalulekile Mfundi
Chula ukunyathela.