Baphela abafazi sijongile
Baphela omama besizwe sijongile
Zaphela iimbokodo sijongile

Kanti siyini na isono sabafazi kwelilizwe?
Kanti bona abanalo na ilungelo lokuphila?
Kanti abanalo na ilungelo lokuhamba bekhululekile?
Benzeni na abafazi?

Usuku nosuku siva iindaba zokubulawa kwabafazi
Bashiya abantwana babo bezinkedama
Benze ntoni abafazi?

Madoda sayaphi isazela?
Nibabulala njani omama bethu bengamoshanga mntu
Nithi masishiyeke sisithini na thina?

Phendula Bawo bayaphela abafazi!