Bekungelula ukuthi ngikwamukele,
Bekungelula ukuthi ngizamukele,
Bekungelula ukuthi ngamukele,
Bekungelula,
Bekungelula.

Wena uyichashazana,
Uyichashazana elilahlisa amathemba,
Lona elenza ukuthi lapho nalapho
Odlula khona kusale amahansi,
Angithi phela bakucinga baze bakuthole
Ukuthi wena uthukuswe ngakuph ukuze
Bezosala bekuphinda uma Sebekufumeneyo.

Bekungelula ukuthi ngikwamukele,
Bekungelula ukuthi ngizamukele,
Bekungelula ukuthi ngamukele,
Bekungelula bekungelula.

Ngiyaziqhenya ngawe chashazana,
Ngokuba kuyimanje senginokuqonda
Kokuba kungani kumele ngiziqhenye Ngawe,
Angithi phela mina sengifundisiwe Ngawe,
Ukuvela kwakho lapha kum kubuyise
Ingqondo yami kanjalo nesimilo sami,
Ngisebenza kanzima ukuze ngikwazi
Ukukunakekela ngokuba mina:

Ngikwamukele,
Ngizamukele,
Ngamukele.