Sengibuyela ekhaya ngobe umhlaba sewungishayile
Ngidlalile kakhulu ngempilo yami, sengilahlekelwe likusasa lami
Sekute lenye indlela, ngiyahamba ngiyotikhokhela ekhaya
Ngibuyela ehaya ngiyocala impilo lensha

Ngihambe ngakwenta konkhe kwasemhlabeni
Konkhe lokungatsandzeki kufike kwandlula lapha kimi
Bangani bangidvukisile bona baphumelela ngempilo
Teluleko talababi tingifake emgodzini lomnyama namuhla
Ngibuyela ekhaya ngiyolungisa tiphambeko tami

Kute lokuhle empilweni yami ngekungalaleli batali bami
Lapho ngibamba khona ngesandla sami kuya hhohloka
Lapho ngihamba khona kuba sinyama sodvwana
Kuyavuleka kuphindze kuvaleke
Kuyakhanya kuphindze kube mnyama
Ngibuyela ekhaya ngiyotfola seluleko sekugcina