Uzenzil’ akakhalelwa
Umenziwa yena wothiwani?
Kwantliziyo ndise ndiyanqwena
Nyawo zokundithwala andinazo
Inene bandenzil’ abazali!

Ndandineminyaka nj’ engephi
Wangen’ utat’ eqashwe nguVitoliya.
Iinyembezi zakhe zibalek’egazini.
Wangen’ ehlabel’ ushosholoz’ engxamile
Inene bandenz’ abazali!

Wafik’ efun’ ityhin’ iphi kumama
Mama wayikhomb’ eyolath’ endenxe.
Wabik’ ibuz’ ebik’ imbiba.
Nay’ ephantsi kwempembelelo.
Kant’ akabhungisang’ utsho kubani
Wehl’ unogumb’ intlekele yamandulo.
Kwadingek’ umkhomb’ uzokuhlangula.
Inene bandenz’ abazali!

Ndihleli phantsi ndinabile
Ndev’ umama esithi “umntwanam”.
Ndev’ inkantsw’ emilenzeni.
Ndadada kwimbol’ amaxelegu.
Mhla ndagqibel’ ukuhamba.

Ngezemb’ utat’ exabel’ umama
Latsho kwimilenze yomibini
Kwelezempilo bath’ impilisw’ imfiliba.
Cebo lelokususwa kwemilenze.
Yaqal’ aph’ intsinda badala.
Zembe landingxwelerha ndaxhwalek’ entliziyweni.

Zembe landincitsh’ inkululeko
Zembe landibulalel’ amalungelo
Ndilolo phakathi kwabany’ abantwana.
Bayadlala nje ndinas’ imilenze.
Ndivun’ iziqhamo zembewu yabazali
Inene bandenz’ abazali!

Ndiphila ngokunqwena nemibono.
Ndiphila ngamaphupha neengcinga.
Ndingumfi ngaphakathi
Ndingumfanekiso ngaphandle
Ndixhomekek’ ekuphathweni nje ngosana.
Inene bandenz’ abazali

Ndisezweni lehamba nzima
Hamba nzima ley’ ize nabandizeleyo.
Ndinqwenel’ ukuba nemilenze.
Ndiphile nje ngamntu wonke.
Nangon’ ingamampunge lawo.
Nangona ndingumfi nje
Kwelemonqweno ndisaphila.
Inene bandenz’ abazali!