O dutše fase ka šago le tee o khupile marama
Go a fiša eupša o kgotleletše gore monna ke nku
Ngwanešo sephiri se tla go bolaya nke o phule sekaku
Ga ke gane ditedu di a hlatsela gore o monnatia o tseba tša lefase
Ga ke gane o nyetše mosadi ka makgolokgolo a diponto
E le ge a utswitše pelo ya gago e lee šapo la yona
Madimabe me gore o nyetše mosadimobe wa pelo ya makgwakgwa
Mosadi wa go se kgahliše ka ganong
Wa go rotha dinala wa sebodu
Wa go hloka kwelobohloko wa tšhobolo
Sa go makatša me gore o go laola nke o segotlane
O go dubiša thankga ka gae serithi o se šia kgorwaneng
O go hlapaola ka mantšu ga a go hlomphe
Na ga o tsebiši ba ka gae borakgadi le bomalome
Di felela gona ka gae di tsebjwa ke wena ke sepipimpi
O reng o sa ntšhe boloko ba go thusa ka mo ntle?
Ba tla tseba bjang?