Thulani nithi tu
nithi cwaka
Ndibolekeni indlebe ndithethe
Siyintoni na isizwe ngaphandle kwenina?

Idyokhwe esemagxeni enu iyasinda
Umthwalo eniwuthweleyo unzima.
Isidima senu sirhuqwe phantsi.
Umenzi wobubi unigqalile.
kodwa anilahlanga mbeleko ngakufelwa.

Nilibelekile ilizwe lethu.
Nindlandlathekisiwe,nixhatshaziwe.
Nibulewe ngoku ngenalusini.
Ukuba libhinqa sekwaba lityala.
Anisinikanga mva noko isizwe sethu.

Siyintoni na isizwe ngaphandle kwenina?
Ayinini kaloku abaqumi behlazo?
Ubuze bethu nibugqumile.
Ndinithwalisa isitshaba segolide.
Umsebenzi omhle niwuzamile.

Amaqobokazana angalala
endleleni yazini kunyembelekile.
Makuthi zole kuthi nzwanga.

Gorhakazi!
Qhawekazi!
Ngxatsho ntombi kaBawo!
Ndibamba ngazo zozibini.