Ndithi ndakuzifisa
Ukufa linga litshone mini
Ndithi ndakuhlanganisa
Amathamb’engqonde
Suke ndinge ndinomvandedwa

Ndithi ndakunxiba impahla
Suke zehle kuba zinkulu
Ndakuzinjonga ndiye
Ndiphela zigcingane

Koizi yintonina lee
Indindla ndedwa? Ganga
Zinina ezi ndileqana
Nazo? Kazi zizihlangu
Zikabani na ezi
Ndizinxibileyo?

Nxeba lindawoni na
Eli lingabethwa moya?
Silonda sini na esi
Singafuni kuphola?
Mlambo mni nalo
Unzulu kangaka?

Kowo inga ngendali
Bamba litshone
Awo inga liphupha
Ezindlebeni zam
Eneneni uyincothule
Nengcambu inkcubeko
Yam walishiya lize
Iqhayiyo lam wayixhokonkxa

Ngokungena lusini intiziyo
Yam wakuthathe konke
Okwakundiyolisa

Suke latshoa emini ilanga
Suke ithumzi lasitha
Imitha yelanga kowu
Kufa ulitshaba