AmaXhosa axhaphake ngobuxelegu
Amaqaba aqab’ imbola agqitha amagqirha
Athi aqeqeshwe engqondweni
Kodwa mna ndithi “Igqirha lendlela nguqongqothwane”
Kuvulelwa abankqonkqozayo
Kodwa phela kohlanga oluqeqesha imiqwebedu eqaqadekileyo
Isizwe esibonisana kwindlala
Siyazi izandla ziyahlambana
Inkungu ilala kwiintaba ngeentaba
UbuXhosa buval’ intanda
Kwingxaki zoxabana
Bafundis’ uxolelwano
Babophan’ amanxeba

Being black and Xhosa is beautiful
Be bold like a butterfly

***

This piece of writing was created as part of the WritingMe Writing Clubs with Sophumelela High School, Western Cape. Find out more here.