(Ke motsheare, tsatsing la moqebelo, Buti le lelapa la hae ba ituletse moriting ka ntle)
Buti : Nthati mohatsa’ka?
Nthati : Ntate!
Buti : Ke nahana hore nna le mora wa ka re ke re tswe, re ilo hahlwa ke moya, jwalo ka mora le ntatae. (O a bososela)
Nthati : (O a bososela le ena) Nna le ntshiya le mang bo, ha le etswa?
Tabakholo : (O a tsheha) Ao mme! A ke re o tla sala o lokisa dijo tsa mantsibuya na.
Buti : O bua yona moshana! (Ba tshwarana ka matsoho)
Nthati : (Ka pososelo) Atjhe! A ke le ikeleng hee baratuwa, nna ke tla sala ke le hlophisetsa tse yang ka maleng tsa mantsibuya. Le be le letsatsi le monate.
Tabakholo : Rese re ile mme le wena o sale ha monate.
(Ba ya koloing )