(Ke mantsibuya, tafoleng ya dijo lapeng ha Ntheme)

Nthati : (O tonne mahlo) Helang Tabakholo, ha e ka hao so thetse dijo tsa hao tjee?
Tabakholo : (Ka lentswe le tlase) Pelo ya ka e ntsho Mme.
Buti : Helang! (O a kgotsa) O jele eng letsheare le?
Nthati : Ha a ka a tloha a jele letho Ntate, o a mmakatsa ha e le mona a sa batle dijo.
Tabakholo : Mme le Ntate a ke le nkutlwelleng hleng! Ha se hore ke a iketsa ha ke sa je, taba ke hore ha ke ikutlwe hantle.
Buti : Tjhe, re a utlwa mora, tsamaya o ilo phomola.
Nthati : Ah!….. O hle o ilo robala he ngwanaka, hoba ha o ikutlwe hantle.
Tabakholo : Ke a leboha Mme le Ntate, le se le tla robala ha monate le lona. (O a ema, a bile a ya phaposing ya hae)
(Mmoho) : Le wena o se o tla robala hantle mora.