(Ngakusasa kwakhona emini kwaXULU kufika uBusisiwe ehamba noSandile)

Sandile: Baba ninjani kodwa?
Vusi: Siphilile ndodana.Zihamba njani izinto lapha kwaDadewethu? Ngiyethemba ukuthi awungenisi izintombi wakho lapha.(Ehleka kancane)
Sandile: Mayelana nalokho baba ngihamba noBusisiwe lapha.
Vusi: Uthi kwenzenjani loyo?
Sandile: Baba ngicabanga ukuthi kungangcono uma yena eza ezozibekela udaba lwakhe. Busisiwe ngena! (Ebiza uBusisiwe)
Vusi: Ayy! Nayi ingane bakwethu! WeMaDlamini nayi imihlola! Woza uzobona
Busisiwe: Malume nawe Ma sanibonani.
MaDlamini: Yebo Busi ukhala ngani?
Busisiwe: Malume ebengithanda ukuxolisa ngalendlela izinto zenzeke ngayo izolo.
Vusi: Awukhulume ukuthi ufunani ngokushesha uzophuma uphele lakwami!
Busisiwe: Malume benginesicelo sokuthi ngiphindele ngiyohlala ekhaya okwesikhashana.
Vusi: Habe! Kahle kahle ufuna ukungibulala weBusisiwe! Ufuna kuqeda ngami angithi?Ufuna kuphele nya ngami! Uyangihlanyela! MaDlamini uyawuzwa lomhlolo?
Sandile: Baba bengisacela ululalele udaba lwakhe uBusisiwe.
Vusi: Wena Sandile uzothula uthi du! Uzothula!
Busisiwe:Malume kodwa ikwamama lapha.
Vusi: Hawu! Awuthi ngikutshele ezikabhoqo kemntanami! Umawakho uhambe lamhlabeni engakufuni! Nguwena obulalele usisi uma sesikhuluma iqiniso.Wayehlezi ezibuza ukuthi wena ukuphi nezwe! Wayehlezi ecabanga ukuthi uphila njani futhi ngani lawukhona ngakho ke ngithi awuyi kwasisi! Angeke uhlale kwaDadewethu ngiyala!
MaDlamini: Hawu baba! Yehlisa umoya ! Asikho isidingo sakho konke lokhu!
Busisiwe: Malume amazwi abuhlungu kangaka kodwa!
Vusi: Mina sengishilo futhi ngiqedile! Uzongisiza ke ungiphumele uphele kwami!
Busisiwe: Malume ngenkulu ihlonipho lapha umuzi wamama wami okusho ukuthi ifa lami.Ngizohlala lapha mina!
Vusi: Unelikakho wena! Ushadile angithi!Hamba uye kulesidwedwe sakho esinguThemba! Uke ulinge uye kwaDadewethu uzongibona kahle!
Busisiwe: Malume uSandile angahlala endlini ayikho inkinga kodwa uzohlala nami.
Vusi: Hhaybo! Anginaso isikhathi solokhu namhlanje Busisiwe! Kungabangcono uma ungahamba kuyimanje!

ENDLINI KWAXULU
(Ntambama)

MaDlamini: Baba besingekho isidingo sokukhuluma nengane ngaleyandlela.
Vusi: MaDlamini beyingekho enye indlela.Lengane isiqala ukuba isidina manje!
MaDlamini: Vusumuzi Xulu awungichazele kahle! Kahle kahle Yini inkinga yakho nalengane?
Vusi: MaDlamini lengane ihlambalaze ikhaya layo! Ihlambalaze mina umalume wayo!
MaDlamini: Hhayibo Vusi! Hhabe! Konke lokhu ukwenza ngoba amalobolo alengane athathwe abangani bakaloThemba wakhe! Hhaybo Vusi! umdala kulengane ngakho ke yenza izinto ngendlela enengcondo.
Vusi: MaDlamini ngiyakuzwa kodwa noma kungathiwani lengane isidelele impela!
MaDlamini: Ayy! Ayikho lento oyikhulumayo! Kusasa uBusisiwe uzoza lapha sizokhuluma kahle lendaba! Kuyimanje asazi ukuthi uBusisiwe wahambelani lapha ngoba wena unakene nezinto ezingenasidingo! Hhay’suka Vusi!

***