Emoyeni Ndihlukumezekile
Ekuhlaleni ndihlalelekile
Emhlabeni ndihlazekile
Ndiyibekile Inkqawe
Ndiyikhabile ibhekile
Ndiishiyile Eli
Ngenxa yobubuhlungu
Zezingcinga ezisengqondweni
Ngalamahlaba asentliziyweni

Sifa nje
Yile ntsokolo
Yile Ntlupheko