Sathi sifika emhlabeni!

Sathola abazali bethu bekhala.

Betjhiywe zihlobo zabo, kanye nabangane babo.

Noma sesikhula, sababona bekhala.

Bekhaliswa ukuthi abantu ababe phila nabo bayahamba emhlabeni.

Thina besikhula, singazi lutho ngokufa.

Besingabuzwa ubunzima ababe buzwa.

Noma besibona kuthi ikhonintwe bizwa ngokufa.

Angizankhe ngiyizwe lento ebuhlungu esengiyizwa namhlanje.

Lento yokutjhiwa umuntu okhule naye.

Avele ahambe ngabe savalelisa.

Uhambilu mngane, uSizwe.

Uhambilu mngane, uNkoskhona.

Ithemba lempilo ngilibona liphela.

Noma sesazi kuthi kuyafiwa, akwamukeleki.

Kwesinye nje iskhathi, zivele zehle, ziqhitheke.