Kwathi lapho ngizulazula ngifuna ikhaya ngingalitholi
Wafika waphenduka ikhaya Kimi
Wangifihla phansi kwamaphiko akho
Ngathola imfudumalo
Ngaphelela kuwe
Ngaziqhenya ngawe

Zafika neziphepho
Kwavutha imililo
Kwavutha namathayi
Kwaqhuma nezibhamu
Kwanuka intuthuthu

Wangifihla phansi kwamaphiko akho
Ebuhleni nasebubini besindawonye
Ize okubi ikona ekuthandwe abendaba ngawe
Ngoba umakoti omuhle bamubeka amabala
Ngoba indabe zinhle azidayisi kwabezindaba

Ngibone okuhle okuningi okucashele abaningi
Ngibone ubufakazi beqiniso obuqinisekisa iqiniso
Iso liwele umfula ugcwele nomqondo wajula
Amaphutha abekhona endleleni njengobani ongenawo
Siphila ngawo
Sifunda ngawo
Ekugcineni Ungoye olwethu nawe olwakho ngisho kuwe

Ngoye lwami sewukhiphe izinqwenqwe zezifundisa
Sewukhiphe othishela base mzansi abaningi
Sewukhiphe abameli abanzima
Sewukhiphe nabahlengikazi abasisizayo kuliwa nobhubhane
Sewukhiphe abaningi njengothingo lwenkosazana
Ngisho namakhosi ahlonishwayo aphuma kuwe
Manje usuzokhipha nojiniyela

Ngoye basathi bakubeka amabala
Ushitsha amabala
Basathi bayaqeda ngawe kanti uwuphunyuka bemphethe
No Lundi lungesale kuwe usuzolihambela
Uzoba isibani somlando Wa Kwa Zulu
Uzokhanyisela nabasuka emajukujukwini omhlaba
Uzoba semlandweni uwomlando
Halala ulundi !

Dedicated to university of Zululand (UNIZULU )