Umuntu wengubo umamanzi,

Ngombana amanzi angikho koke kuleliphasi,

Yoke into ekhona ifuna amanzi,

Amanzi yipilo begodu aluthando.

Naye wengubo uphethe ipilo,

Ipilo ekhula ngaphakathi kwakhe bekufike isikhathi sokubelethwa lesosipho okuyipilo khona kuleli phasi,

Ayiphathe kuhle begodu ayisingathe njenge qanda,

Alivikele ukuthi lingaphuki.

Amanzi asihlahla, koke okubonakala kufile, ngamanzi kuyaphila begodu anamandla wokwenza izinto zephasi zikgone ukuphilisana.

Wengubo umamanzi,

Unamandla amakhulu ngombana nawungawela ngakhona, ungarhameka, nawungakwazi ukududa.

Kodwana godu angaba nothando lokukuhlambulula, uhlanzeke begodu uphole, uzizwe ngathi ubelethwa ngabutjha.

Godu angangenelela, atjhingele enzelela ukukuphephisa.