Kodw’isibindi siyamakh’umntu,

Nisihla ninyuka nibuya ze,

Kodwa umnqweno nenzindelelo awuva nzingo.

Nandikhelel’isagweba somthathi,

Umthathi kwawon’uyawuzal’umlotha.

Ndibulel’isiqwana-qwana,

Endasifumana ngemizamo yenu,

Kaloku isagweba yintonga emfutshane,

Abagibisela ngayo abazingeli nabelusi.

Kunzima ukugalela ngasagweba.

Nasemfundweni kukwanjalo,

Kalok’imfundw’izuzwa ngemali.

Isikrayi semfundo ke yimali,

Ihlathi lemali ngumsebenzi.

Ayifani nelwa ngenqind’emeleni.

Akwab’intliziyo yomntwan’ibibonwa,

Ukuze nibon’ezam iimbono.

Akwaba iNkosi inganisikelela,

Ukuze ndifumane elo thuba,

Lempindezelo kwizizalo zenu.

Kuze kuded’ubumnyama,kuvel’ukhanya.

E.Hlwayi