Kufa ulinuku

Kufa ngiyakuzonda.

Uthatha omncane,uthathe omdala.

Uthatha insizwa, uthathe intombi.

Uthatha ugogo, uphinde uthathe umkhulu.

Wena kawukhethi.

Maye kufa ngiyakuzonda!

Kanti yini inkinga yakho?

Yini ngempela injongo yakho?

Awukhathali ukusizwisa ubuhlungu?

Sekwanele manje!

Baphelile abantu nguwe.

Siphelile isizwe ngenxa yakho.

Kanti soneni kubani?

Siyashweleza kuwe kufa,

Sicela ushwele.

Wena ufika uphindelele.

Ufika kungalindele muntu.

Ufika kujatshulwe ,

Ushiye kukhihlwa isililo.

Maye kufa ngiyakuzonda!

Ibhalwe: Alwande Sithole .

Le ncwadi ikhuluma ngokufa.Uhlobo lwenkondlo i-Eleji ngoba ikhuluma ngokufa nagosizi UKUFA olusilethela lona nxa lithatha esisondelene nabo okanye esibathandayo.