Kanti kwakhala nyonini ngeyami impilo
Ngiyaxola kodwa angikhohlwa
Lokhu kuhlukumezeka kwakha itshe enhlizweni yami
Kuthiwa zikhohlwe izitha zakho kodwa ungakhohlwa amagama abo
Inhliziyo igobhoza igazi uma ngicabanga indlela engikhula ngayo
Kanti yini abantu benze lokhu abangeke bathande kwenziwe kubona
Ngoba bengithi ubuhlungu buyefana
Kodwa ngamazwi ami okugcina ngithi
Nhliziyo yami xola
Nhliziyo yami thethelela!