Tšhelete! Selo se se botse botse
Seo re se nyakago gore re kgone go phela
Ntle le yona re ka se phele, selo sa go tsebja le ke masea
Re nelwa ke dipula, ra puputlwa ke meoya re leba mešomong ya go fapana re nyaka tšhelete
Ra bea maphelo a rena kotsing ka go sepela gare ga mpa ya bošego ele ge re nyaka tšhelete
E aga malapa ebile e a thuba
Bana ba motho ba jana botala ka lebaka la tšhelete
Malapa a thubega ka lebaka la tšhelete
Motsotso ka motsotso re gopola ditsela tša go dira tšhelete
Gobane ga gona seo se ka kgonagalago ntle le yona.