Agee thuto, Agee wena wa go bula ditsela
O bohlokwa kudu maphelong a rena
Dienywa tšeo di enywago ke wena ke tše di botse kudu
Ga gona le e tee yeo o ka e kgethollago
O bula ditsela ka moka tšeo di tswaletšwego
Wa re fa mešomo ya ditoro tša rena
Lehono re tseba go bala le go ngwala ka lebaka la gago
O senotlelo sa tšohle, o bula ditsela tše dibotse
Tšwelapele go re direla di enywa tša go fapana
Ka wena bophelo ke bjo bo botse
Ka wena tlala e fedile
Ka wena re kgona go ba bangwadi
Ditheto di a go swanela ka nnete
Ge nkabe ke tseba gore o belegwe ke mang be ke tla mo apeša disilibera
O dumelela mang goba mang go go latela
Efela bao ba sa bonego o le bohlokwa ba fetwa ke tše di botse
Ke duma nke batho ka moka ba ka batamela go wena,
Ba kwa todi ya dinose ye bose yeo re itatswago menwana ka yona
Ge nkare ke tšwelapele go go reta letšatši le ka hlaba gape la ba la sobela
Fela ke ikgantšha ka wena!
Tšwelapele go re hlahla le go re fa bophelo bjo bokaone
Ka gore, masea a belegwa ebile a sa tlo belegwa a nyaka senotlelo sa gago
Seo elego gore ga go yo a ka go utswetšago sona.