Ubuhle buyaphela,
Amaphupho ayashabalala
Kodwa uthando oluvutha ngaphakathi kwami luyabhebhetheka lushisa zonke izikhotha zenzondo engaphakathi kwami.
Kuqhekeka izindonga ezizungeze inhliziyo yami njalo mangibona wena sithandwa sami.

Impela inhliziyo ayiphakelwa
Ayineliseki
Ayigculiseki
Futhi ayikhathali ukubona wena themba lami.
Ibubula njalo inhliziyo yami, ilangazelela ukubona wena soka lami.

Ngifikelwa usizi, angisakwazi nokucambalala, ngihlukunyezwa ukucabanga ngawe themba lami.
Ngilokhu ngiyazibuza ukuthi ngabe unjani na laphu khona themba lami
Engabe usaphila?
Engabe usangikhumbula?
Hhawu waze wanonya sifo?
Wangiqhelelanisa nosofa silahlane wami,
Umathandana wami,
Ngisho umniseli wenhliziyo yami!
Kodwa ke uthando luyabekezela
Nethamba kalibulali.
Ngakhoke, ngizohlala ngikulinde sithandwa sami.