Sikhululiwe singakhululekanga
Sihlukumezekile singabonakalanga
Amazwi nezithembiso size sathemba
Sizigwaze ngowethu
Sathi sesibonile saziphinda
Sesishilo sathi, amandla awethu
Bekungasiwo awethu
Sihlezi sidilikelwe izindlu
Saphelelwa namandla
Sihlezi asitholi no R350 amandla bekungasiwo awethu
Sihlezi sibalisa usizi
Imisebenzi ayibonakali
Nevelayo ivela nezimpiko
Lukhulu usizi lwethu
Kukhala nencane ingane
Ikhale kuze kome umlomo
Kunyuka izinto zokuphila
Kunyuka yonke into singasebenzi
Asinamali asisebenzi
Simelwe ukukhokhela amanzi
Simelwe kukhokhela ugesi
Simelwe kuthenga ukudla kudliwe emakhaya
Usizi lwethu, amandla awethu
Amandla ethu esizimele ngawo
Asisebenzi, asitholi musebenzi
Ukuhlupheka kuphezulu
Amandla awethu, sebeshilo
Sicinezekile singecinezekanga
Sikhulelekile singakhululwanga
Sihlukumezekile singebonakale
Asikhululekile singenamali
Imali yiwo amandla ethu
Ansuku zonke
Yikho ukukhululeka kwezomnotho