Simabala amahle ahlangeneko akha izungu leNkosi.

Sinomsebenzi ohlukileko, lowo ohlanganisa intwehle le okuyipilo.

Sihlukile, kungakho sibahle.

Omunye umlomo uyakhuluma, kanti ke omunye ulilihlo uyabona.

Sibahle ngamakgono ahlukileko, bonyana sikgone nokulwa impi le yempilo.

Wena ubona abotjhontjwana basizana ngomsebenzi omkhulu,

Wona umsebenzi loyo uphenduke into ecani.

Sibahle singafani ngombana sihlobisa ipilo le ngemibala emihle yethu.

Ubuhle bethu bukhona lapha singafani khona.

Ubuhle bethu bulapha sibahle kodwana simunye ngomqopho munye.

Ubuhle bethu kulapho siqabanga ngokuhluka.

Ubuhle bokuhluka nomunye.

Omunye akwazi ukuza nesombuluko yalapha omunye arareke khona.

Ubuhle bokusebenza sibe yinyanda yinye.

Zona iinkuni ezihlukeneko, kodwana ziyinyanda eziyobaswa zibemlilo omuhle.

Wena ubona kukunye uhlanganisa kokubili kuba okwesithathu.

Yisipho lesi uZimu asibusise ngaso.

Ngombana abonile bona nasihlukile singenza okukhulu epilweni.

Ipilo ingaba yinto ekarisako ngokuhluka kwethu.

Sihlukile ngesizathu.

Sihlukile ngombana sizokwazi ukusizana.

Sihlukile ngombana sizokwenza iinkariso zomraro.

Ukuhluka kwethu, ubuhle bethu.

Ligugu lethu ekufanele silihloniphe,

Begodu sizikhakhazise, besilivikele.

Ngombana lilifa lethu elivela ku Zimu.

Yazi bona sibahle singafani.