O se ke wa lla wena kgaetšedi ya Hunadi,

Ke ra wena Phaahla ya Bauba,

O reng o re thiba ditsebe rena banabeno?

Sello sa gago ke moropa re a binabina,

Re thiba ditsebe ra itira difoa,

Meokgo ya gago ya tlala dikgamelo,

Re iphetošitše sefofu seo se sa bonego,

Gobane maele a rena o a ganne,

Letšatši le letšatši re kgalemela empa o sa theetše.

O rile wena o monna wa go ikemela,

Lehono o hloka le seeta sa go rwala,

O hloka thuto yeo o e gannego,

Metsoko o kgoga ya mainaina,

Bjala o tloga o enwa bja bakgalabje,

Re tla reng ka ge o ikgethetše.