Emhlabeni wezono namanga ngithi qina ndlovukazi

Emhlabeni ophethwe amadoda ngithi qina nkosazane

Emhlabeni obandayo nabantu abanonya ngithi qina mama

Emhlabeni wezifo nemimoya ngithi mina qina ntombazane

Bazamile bahluleka ukuthi ungaphumeleli

Bazamile bahluleka ukuthi bakubhekele phansi

Bazamile bahluleka ukuthi bakuqobe

Bazamile bahluleka ukuthi ungazimeli

Maye! Sashabalala isizwe kubulawa kwabesifazane

Maye! Aphela amadoda aqotho

Maye! Sakhilhlwa isililo sakhalela abesifazane

Maye! Aphela amadoda aqotho

Wambulala udade wami

Wambulala umama wami

Wambulala ugogo wami

Wambulala umntwana wami

Qina mbokodo angeke bakuqede

Qina mbokodo babonise ukuthi uzowuhola lomhlaba

Qina mbokodo angeke bakucikelele phansi

Qina mbokodo babonise ukuthi ungubani ngoba akekho ofana nawe.