Usizathu esenza ukuthi uzishaye / Uzihluphe ngoku nceda umuntu yini?
Usamu sizelani umuntu mangabe wazi ukuthi uzotshela isizwe sonke ukuthi umenzele ukuthi nokuthi
Ufuna ukwaziwa ngaye
Labantu obaxoxelayo bazokwenzelani?
Bazokuphani
Dala emandulo umuntu wayenza into ngokuthanda kwenhliziyo yakhe
Manje umuntu wenza into for ukuthi babe nento abazokhuluma ngayo…bahlekise ngayo
SIZWE SAKITHI esibuyeleni
Emandulo
Sibeni nobuntu
Yazi ipolotiki iyahlupha and ibuhlungu ikhakhulukazi uma
Ungaceli usizo/uncedo
Hai ngoba ukhona ukuzonzela
Hai ngoba ungafuni ukusizwa
Hai ngoba unamandla wokuzenzela okanye unepride
Yingoba ubalekela inkulumo
Namagama abuhlungu ngoba phela kuna bantu abaphiwe emlonyeni
ASIBUYELENI EMANDULO