Uthakathiwe yini na!

Noma uthathekile na!

Ngiyabuza ngoba

Ziningi ezomhlaba

Zingulwandle ziyadidana

Othathekile bathi bathakathiwe

Badidwa yizo ezomhlaba

Kanti yibona nje

Abazibizel’ amashwa

Nemimoy’ emibi

Baziphendul’ izibi

Zalomhlab’ ongalungile

Ogcwel’ abathakathi

Abangenaw’ amandla

Andlula ewakaMdali