Bengsacela ukuk’vulela isfuba Sami

Unglalele,Ngikukhalele

Nakimi lendaba ivele yafika Ngezelele.

Mhlampe nami lendaba esingehlule

Mangase ngik’vezele Yona bha

Kuhle kwezinqa zesele,

Kungase klunge.

Angithi phela kthiwa

Ingane engakhali ifela embelekweni

Nami-ke bengsacela ukukhala

Ngingaze ngfele embelekweni.

 

Bengsacela ukuk’vulela isfuba Sami

Unglalele, Ngikukhalele

Nakimi lendaba ivele yafika Ngezelele.

Beseng’guqile ngamadolo ngakhuleka kumdali

Ngakhothama ngedolo ngabika kwabadala

Angithi phela nami sengimdala

Noma isingehlule lendaba.

Buka-ke bengsacela ungiphe iskhathi sakho

Angithi ekqaleni

Bengcela ukuk’vulela isfuba Sami

Unglalele, Ngikukhalele

Nakimi lendaba ivele yafika Ngezelele.

Ngyak’bona ebusweni udidekile ,

Uyazibuza ukuthi

Kwenzakalani?

Kushunakalani?

Angithi phela nawe le ndaba uyilangazelele

Nami ngishaqekile ngifana nawe

Inkonyane ithuka isisinga.

 

Bengcela ukuk’vulela isfuba Sami

Unglalele, Ngikukhalele

Nakimi le ndaba ivele yafika Ngezelele.

 

Iyaqhubeka