Namhlanje ngikhuluma nalendod’ engubaba kimi,

Lendod’ okumele ngabe yab’ usizo lwami,

Ngish’ indod’okwakumel’ inginakekele,

Noma ngabe ngiyakuphi ngeziyal’ ingilandele.

Baba, yimina indodana yakh’ eyasal’ emihosheni,

Ngasuku lumb’ uzibanjelwe yinkanuk’ endleleni,

Ngenxa yokuhalel’ izinto zabant’ ongek’ uzithole mungaceli,

Namuhla ngiyazulazul’ umoya wami kawuhlaliseki.

Ndoda wena kwakumel’ uqaq’ ulim’ uyoshela,

Uke nje uzifundise naw’ ukuth’ ukukhiph’ amazw’ akukon’ ubusela,

Izintokazi zazichitheke njengo Zul’ eyezakheni,

Kodwa wena wehlulek’ ukuzidel’ amathamb’ ukhiph’ okusesifubeni.

Ukuze naw’ uzokhon’ ukwengulelwa kwezothando,

Bese nizothez’ incema nenz’ ucansi bese ngihlala mina,

Ngoba kumanje mina ngiyaguduz’ ehlane kangilaz’ uthando,

Ngilokhu ngizam’ ukukhuluma nomdali ngoba kangizazi mina.

Mina kangihushulwangwa ngumuntu wesifazane,

Kodwa ngahushulwa yindod’ eyayisab’ abantu besifazane,

Baba ngasala kulesiya sidwedw’ owasishiy’ esitamkokweni,

Ngoba uthemb’ ukuthi wen’ uzokhipha lokh’ okukuhluphayo,

Kwasobala ke ukuthi yimina kanye ke owakuhluphayo,

Wangincish’ ithuba lokuthi nami nginyathel’ ezweni.

Namuhlanje kanginagama kangizazi kwamina,

Abanye bayabizwa ngapha nangapha beyobon’ eyab’ imindeni,

Mina ngiyathilaza nje ngoba phela ngachithekela kudoti esitamkokweni,

Sengilokhu ngithilaza ngigaxela kuwo wonk’ umunt’ ondlulay’ endleleni,

Kungono baba ukube wamane wangeth’ igama wayogibek’ ethuneni,

Mhlampe nami ngangiyokhon’ ukubon’ owam’ umndeni.

Lomoya wam’ ongatholil’ ukuphumula,

Baba kangek’ ukunik’ ukuthula,

Ngoba wangincish’ impilo wangincish’ ithuba lokukhula,

Namhlanje ngizovala yonk’ impumelelo yakho mhlampe ngomqond’ uzokhula,

Ngoba lenhluphek’ engiyiletha kuwena ngayo usazojula,

Kusekuncane lokho baba wami wen’ usazojuluka.

Ngihleli lapha kwisitamkoko kangigezile,

Ngathwal’ amacal’ okusab’ isimame cha ngijezile,

Ngoba ngabe wangiph’ ithuba lempilo ngangiyohlezi ngikubhekile,

Ngikubonga, ngikukhonza njengomdali wami wasemhlabeni,

Ngikhule ngibe yindoda nami bese ngiyosok’ entabeni.

Namhlanje ngidind’ isililo,

Isililo sami senziwa ngubaba wami,

Sengize ngilile kakhulu nginesilokozane kodwa kangiziwa muntu,

Kanti Mdali kungani mina wangibeka konjen’ umuntu?

Kudum’ imihosha nezigodi,

Isililo sami sekuyison’ esesiyongimbel’ igodi,

Mhlampe nami ngeliny’ ilanga ngiyothula bese ngilala kowam’ umgodi.

Bese ngibuye ngiyohlangana nelakith’ idlozi.

Ngidind’ isililo