Mina sengakhetha ukuthula
Ngathula bemshaya ngempama
Ngathula …
Ngithule ngoba ngiyasindwa
Ngithule nje ngoba ngesaba iqiniso
Ngisaba kukhuluma
Hleze ngingabhoka kakhulu ngolaka
Hleze ngigcine sengilimala nami

Mina sengakhetha ukuthula
Ngathula bemdlengula
Ngathula……
Phela Ngezwa ,Kuthiwa “eyababili ayingenwa’’
Ngingeke ngayingena ngoba akuqali lokhu
Phela bathi bayathandana

Ngathi ngiyakhuza kwathiwa anginake ezakwami
Ngamubuza eseyedwa wathi umshaya ngoba emthanda kukhulu
Wangitshela emehlweni ukuthi angiphume ezidabeni zakhe
Mina sengakhetha ukuthula
Sekuhlezi kuqhuma isibhakela ngolunye usuku unyawo
Sengakhetha ukuthula ngoba sebethi ngithanda indaba zabantu

Sengakhetha ukuthula ngoba ngima ngedwa
Ngilwa ngedwa
Ngilimala ngedwa
Noma sengibikile kwabafanele kuyazifanela nje
Ngisala ngilwa ngedwa
Ngilimala ngedwa sebengithuka

Mina sengakhetha ukuthula
Ngithula nje ngilimele
Ngiyopha phela bathi anginake ezami
Bathi angifune owami
Baze basho bathi phuma kithi , ngisale kanjalo enkundleni

Mina sengakhetha ukuthula
Naye akasale esephumula ngokuthula
Kubuhlungu kodwa sothini eyababili ayingenwa