Mama wasishiyelani emhlabeni?

Mama impilo inzima ngaphandle kwakho

Usuku owadlula ngalo emhlabeni alisuki emqondweni wami.

Akekho owayazi kuthi uyoke usishiye sodwa sibe yizi ntandane siphenduke inhlekisa kubantu.

Kunzima ukuphila ngaphandle kwakho ukube isikhathi siyabuyela emumva ngb Kade ngasibuyisela sihlale kamunandi.

Ngiyohlezi ngikuthanda mama ngiyethemb usibhekil lapho ukhon………..