Inhlitiyo yami igcwele intfokoto,
Intfokoto levela kuwe.
Kutsi mangikusho…!!!
Liswidi lami lemkhuhlane..!,
Muntfuwami..!!!,
S’thandwa sami..!,
My Darling..!!,
My Other Half..!,
My yonkh’ntfo..!!,
Onkhe lamagama a kufanele.

Inhlitiyo yami igcwele lutsandvo,
Lutsandvo lelivela kuwe,
Lutsandvo lwakho luyijabulo Kimi.
Inhlitiyo yami ivutsa malangabi..,
Malangabi elutsandvo..!!!

Ungiletsela injabulo..,
Injabulo lenganamkhawulo s’thandwa sami.
Imizwa yami ilangatelela wena..,
Wena wedvwa tsemba lami.
Ngigcwele intfokoto uma nginawe.

Kutsi mangikusho s’thandwa sami..!!
Injabulo yami,
Tsambo lematsambo ami..!!,
Tsemba lematsemba ami..!,
Lutsandvo lami lakho kuphela Muntfuwami.