Ilanga litjhingile,

Latjhinga latjhingela,

Ngale lapho soke sizotjhinga khona.

Soke siyaya siyotjhingela ngakhona.

Litjhinge emini.

Litjhinge sabamba ongenzasi.

Kwaphela umtjhiso nomfudumalo ngomzuzwana nje.

Kwanyamalala umkhanyo ngokuqwayiza kwamehlo.

Kumnyama, kumakhaza, kub’hlungu.

Besithi isikhathi sikhona, sanele.

Kodwana besizikhohlisa.

Isikhathi sibaliwe,

Sona asikho ngehlangothini lethu.

Besithi ilanga ngeze laqima emini.

Mihlolo leyo engekhe yenzeka.

Kodwana ipilo le akusingithi esiyilawulako,

NguSomnini yena yedwa owaziko.

Nakusikhathi sona safika akekho noyedwa ongasivimba.