Akukabhali, kuseza

Kunzima khona kuyenyukela

Kodwana yazi bona kubamnyama Khulu ngaphambi kobana kuse

Bekezela ngombana uyabandulwa

Ubandulelwa bonyana vele ikufanele ngembala lento oyifunako

Kunento ephendukako

Ikhona into etjhidako

Kunento evelako

Wena ubona Umma osebantwini aphathwa ziihlungu zokubeletha

Kunesipho esikhulu esizako

Lesi akusisikhasi sokulahla ithawula

Sunduza ngamandla, kuyeza

Thokozela iinhlungu ezenzakalako

Ziyakwakha, uyaqina…zikwenzikakaramba

Ulungiselelwa izinga elilandelako lepilo

Ulungiselelwa isipho esizako

Ubuhlungu buza nobuhle

Njengokhanya bafika ebumnyameni

Ubumnyama banyamalala

Ubuhlungu buza namatjhuguluko

Wona amatjhuguluko akhamba nobuhle

Linda, thaba begodu yamukela

Ngombana sekuseduse lapho ufuna ukuya khona

Sekusele imbijana ukuthi ufike

Ungaphelamandla

Zilungiselele…kuzokusa

Khona kuyeza