Ngibheka phezulu

Inhliziyo yami ingaya igazi

Ubuhlungu kungenza ngiphelelwa

Uthando lokuthanda futhi

Angazi ngenze njani ngithatheni

Ngihlanganise nani

Ekhaya sithembe yene, uyena ophethe ikusasa lethu

Kepha ngiyalimala ngaphakath

Ngiyafisa ukuphumela obala keph

Ngiyesaba akekho ozongilwela

Indlela yami ebheke ekukhanyen

Iphethwe uyen ngiyakhal akuzwakali

Ngiyezama Ukukhuluma

Kepha ekho namunye ongikholwayo

Bathi ngixoxa inganekwane ukuhlukumezeka

Kwami kuphenduka ihlaya kubona angzi

Ngithin okanye ngenzeni

Ngiphelelwa ulayini

Izindlela zami zimbili

Enye ibheke ekufeni enye ibheke

Empumelelweni… Bazali bami nize ningixolele

Bengifisa Ukukhulum ekeph ngibona

Indlala nokuhlukumezeka okuzonikhungatha

Ngiyazi nizohamba Ngihambe nikhohlwe

Yimi… Ngihlukumezekile nganukubezeka

Empilweni kepha ngema isibindi ngaqina ukuze

Nginibone ninjabule ningakhali

Useyohlulelwa emazulwini Mina sengikhethe ukuhamb a

Ngiduke nezwe Hlezi ngizothola Impilo entsha

Hlezi ngizokhohlwa okwenzakalile kimi

Manithola lomulayezo ningalinge

Nimuzonde Hlezi yena ebazi ukuthi wenzani

Hlezi indlel aziholela ngayo naye

Bazali bami Qinani ngisekhon ngokwenyama

Nangokompefumulo… Lokho engibhekene

Nakho kungokwe sikhashana nje

Ngobuya sekuphole inhliziyo.