Ke le agile lapa

Ke e kga meetse ka hlogo ke nošetša ditena

Ka tloga le lona lebota go fihla le fela

Ka thupetša lapa, ke hlagola sekoro nako le nako

Ge pula e ena gona le ngwana kgale a sa le anywe!

Ke re ke lokišetša bana ka gabo bona

Lehono ke la ba bangwe, go se bone ka pelong ya motho ke mathata

Ke emetše go thoma laka fase

Efela ke tla lebogwa ke Modimo.