Kaze iyozala nkomoni
Nawu nomhlaba wethu unganoni.
Nkosi nathi besenziwa ukungazi nokungaboni
Ebusweni bakho baba siyavuma ukuba
siyizoni
Kaze iyozala nkomoni
Nawu nomhlaba wethu unganoni
Nawa namathuna agcwele ayaphuphuma
emalibeni
Usuku nosuku abantu bagcwele
emancwabeni
Abafundisi bahuba amahubo basho u,
Amen,
Uhlabathi emhlabathini
Umlotha emlotheni
Iwa iwile imbewu,
iyashona imindeni yethu
Ezibhedlela babangwa nezibi
abangani bethu
Ziya ngokwanda izintandane
nabafelokazi ezweni lethu
Ubhubhane luhlasels ezweni lethu
Into esibhekene nayo ingaphezu
kwamandla ethu
Nkosi sikelela izwe lethu
Uzwe nemithandazo yethu
Nkosi sikelela i-Afrika yethu